Ubezpieczenie zdrowotne bez statusu bezrobotnego – jak leczyć się bezpłatnie?

Nie jest żadną tajemnicą, że wielu bezrobotnych rejestruje się w urzędzie pracy tylko po to, aby uzyskać bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne. Choć każdy ma prawo do opieki zdrowotnej zdarzają się sytuacje, w których ktoś wykorzystuje lukę w systemie. Czy można temu jakoś zapobiec? Na jakich zasadach są ubezpieczeni bezrobotni niezarejestrowani?

Do kiedy obowiązuje ubezpieczenie zdrowotne bez pracy?

W momencie utraty pracy lub ustania umowy zlecenia przysługuje nam bezpłatna opieka medyczna jeszcze przez 30 dni. To jedyna sytuacja, w której za ubezpieczenie zdrowotne bez rejestracji w Urzędzie Pracy nic nie płacimy. Po tym czasie pozostają nam trzy warianty do wyboru. Pierwszy z nich to rejestracja jako bezrobotny w Urzędzie Pracy. Drugi to szukanie na własną rękę prywatnej oferty, która obejmuje ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych. Trzecią możliwością jest dopisanie bezrobotnego męża lub żony do ubezpieczenia zdrowotnego przez pracującego małżonka. 

Bezrobotny a ubezpieczenie zdrowotne

Od dnia rejestracji w urzędzie jako osoba bezrobotna każdy jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Nie dochodzi do takiej sytuacji, jeśli jako bezrobotni jesteśmy nim objęci z innego tytułu. Ubezpieczenie zdrowotne bez pracy obowiązuje jeszcze 30 dni od momentu utraty zatrudnienia. Ubezpieczenie zdrowotne NFZ dla bezrobotnych może objąć też pozostałych członków rodziny. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia utraty pracy.

Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy a ubezpieczenie

Osoba bezrobotna, która zarejestrowała się w Powiatowym Urzędzie Pracy ma obowiązek poinformowania placówki w ciągu siedmiu dni kalendarzowych o podjęciu zatrudnienia lub rozpoczęciu działalności gospodarczej. Podobnie jak w przypadku rozpoczęcia innej pracy zarobkowej na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. Istnieje też możliwość dobrowolnej rezygnacji z rejestracji w urzędzie. Wówczas pojawia się pytanie – czy po wyrejestrowaniu z Urzędu Pracy mam ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych niezarejestrowanych

Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy a ubezpieczenie, to kwestia, która wymaga działań zapewniających indywidualną ochronę. Istnieje możliwość wykupienia jej w ZUS-ie, co gwarantuje takie samo prawo do podstawowej opieki medycznej, jak w przypadku osób pracujących. Innym wyjściem z tej sytuacji jest przejrzenie ofert towarzystw ubezpieczeniowych. Takie ubezpieczenie zdrowotne niezarejestrowanego ma swoje zalety. W zależności od warunków podpisanej umowy można uzyskać dostęp do szerszego pakietu usług. Warto wówczas porównać wysokość opłaty, jaką co miesiąc ponosimy w ZUS-ie z ceną prywatnego pakietu medycznego. Takie usługi, brak kolejek, badania diagnostyczne czy wizyty domowe sprawiają, że warto się nad wybraniem tego rozwiązania bardziej zastanowić. Należy pamiętać, że ubezpieczenie zdrowotne bez rejestracji w Urzędzie Pracy samoistnie nam nie przysługuje. Wymaga to naszego zaangażowania i ponoszenia comiesięcznych kosztów. Warto tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt: dzięki prywatnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu zapewnimy sobie możliwość korzystania z pakietu usług medycznych. O ile dzięki pakietowi możemy korzystać z wizyt u specjalistów, o tyle pobyt na OIOIM-ie lub wezwanie karetki refunduje już NFZ. Nieopłacanie ZUS-u skutkuje, że zostaniemy obciążeni kosztami pomocy medycznej w takich nagłych przypadkach.

Czy bezrobotny może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego?

Podczas rejestracji w Urzędzie Pracy zaświadcza się pełną zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu. Ubezpieczenie niepracującegonie jest możliwe do zawarcia, jeśli aktualnie przebywa się na zwolnieniu lekarskim. Z drugiej strony osoba bezrobotna, która ma ubezpieczenie zdrowotne może z takiej możliwości skorzystać. W przypadku choroby należy pobrać zwolnienie lekarskie z NIP-em UP, w którym się zarejestrowaliśmy. O takim zwolnieniu należy poinformować wspomnianą placówkę w ciągu 2 dni. Wówczas niestawiennictwo na wizytę w wyznaczonym terminie zostanie usprawiedliwione. W przeciwnym razie może grozić nam utrata statusu bezrobotnegoubezpieczenieautomatycznie przestanie obowiązywać.

Skreślenie z listy bezrobotnych a ubezpieczenie zdrowotne

UP ma prawo wyrejestrować bezrobotnego z kilku powodów. Jak wygląda kwestia wykreślenia z Urzędu Pracy i ubezpieczenia?

Kiedy może dojść do karnego wykreślenia osoby z listy zarejestrowanych? Takimi sytuacjami mogą być:

  1. Przebywanie w zakładzie lecznictwa odwykowego przez okres 90 dni.
  2. Odmawianie bez uzasadnionej przyczyny podjęcia zaproponowanego zatrudnienia ponad trzy razy.
  3. Odmawianie przyjęcia skierowania do robót interwencyjnych lub na staż ponad trzy razy.
  4. Przerywanie stażu, szkolenia, udziału w pracach społecznie użytecznych bez uzasadnionej przyczyny.
  5. Niezdanie egzaminu w ramach programu przygotowania zawodowego dla dorosłych.
  6. Niechęć poddania się badaniom lekarskim mającym ustalić zdolność do pracy.
  7. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w urzędzie, aby potwierdzić swoją gotowość do podjęcia zatrudnienia.

Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego po wyrejestrowaniu z powyższych powodów przestaje obowiązywać. Poinformuje nas o tym Urząd PracyUbezpieczenie po wyrejestrowaniu karnym możemy uzyskać, kupując prywatny pakiet medyczny. Takie ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego niezarejestrowanego zazwyczaj zawiera się na 12 miesięcy. 

Utrata statusu bezrobotnego następuje też wskutek trwałej niezdolności do pracy, na tę ewentualność również warto się zabezpieczyć, ponieważ wsparcie finansowe będzie niezbędne!

Podziel się: